EUROLIMITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN TILL KONSUMENT

1 Definitioner

Avtal” betyder Låneavtalet och de allmänna villkoren.

Bankdag” betyder dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag då banker är öppna för normal bankverksamhet i Stockholm.

Lån” betyder ett lån som ska utbetalas eller har utbetalas av Eurolimit till Låntagaren eller det utestående kapitalbeloppet av ett sådant utbetalt lån från tid till annan.

Låneavtal” betyder låneavtal för lån till konsument undertecknat av Låntagaren, till vilka dessa allmänna villkor utgör en bilaga.

Långivare” WS Finance Global AB (under namnet ”Eurolimit”) eller den som efter en eventuell överlåtelse, är innehavare av skuldebrevet.

Termerna som definierats i Låneavtalet har samma innebörd som i dessa allmänna villkor, om inte annat anges häri.

Eurolimits godkända låneansökan, tillsammans med de allmänna villkoren samt den av Låntagare skickade bekräftelse, utgör grunden för Låneavtalet mellan parterna. Dessa sammanställs i ett separat dokument, Låneavtalet. Låneavtalet tillhandahålls Låntagaren vid ingåendet av Låneavtalet, och finns även att tillgå hos Eurolimit.

2 Information om Lånet

Lånet som är en s.k högkostnadskredit har beviljats Låntagaren under förutsättningen att bland annat nedan listade förutsättningar är korrekta avseende Låntagaren. Låntagaren:

(i) är en fysisk person som av kreditgivaren bedömts ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar att fullfölja sina åtaganden enligt villkoren för Lånet;

(ii) var minst 25 år vid tidpunkten för lånets beviljande;

(iii) är folkbokförd i Sverige med fast adress för permanent boende;

(iv) har inte skyddad identitet;

(v) har inte förvaltare enligt föräldrabalken;

(vi) innehar svenskt BankID;

(vii) inneha ett konto öppnat i Låntagarens namn i en svensk bank;

(viii) inneha registrerat, publikt (ej hemligt) mobiltelefonnummer; samt

(ix) inneha en egen e-postadress.

3 Betalning

Återbetalningstiden räknas från den tidpunkt som lånet betalats ut till Låntagaren. Lånet är ett icke-säkerställt annuitetslån varmed Låntagaren ska betala lånebeloppet jämte ränta därpå i lika annuiteter på angivna förfallodagar under lånets löptid till dess lånet blivit till fullo betald.

Återbetalning ska ske månadsvis i enlighet med av Långivaren utställd faktura. Fakturering sker månadsvis. Fakturan skickas till Låntagarens officiella bokföringsadress som hämtas av Långivaren från en extern databas under ansökningsprocessen. Låntagaren kan välja att få fakturor via e-post istället för utskick till bokföringsadressen under förutsättning att e-postadressen är bekräftad.

Betalning ska ske till av Långivaren anvisat bankgirokonto med angivande av OCR-nummer i enlighet med fakturan. Om fakturan förfaller till betalning på en dag som inte är en Bankdag ska betalning vara Långivaren tillhanda senast nästkommande Bankdag. Skyldighet att erlägga förfallna delar av fordran föreligger även om inbetalningskort ej erhållits.

Om betalning inte erläggs på förfallodagen kan Eurolimit överlämna fordran till inkassobolag (för närvarande Svea Inkasso AB) för indrivning av fordran, varvid sedvanliga inkassokostnader tillkommer. Dröjsmål vid betalning kan påverka Låntagarens möjlighet att få låna av Eurolimit igen.

Vid betalning har Långivaren rätt att avräkna samtliga för lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning sker på kapitalskulden.

Eventuella avvikelser från ovan ska tydligt framgå av Låneavtalet.

4 Ränta

Låntagaren ska betala en fast ränta till långivaren efter en årlig räntesats som beräknas på vid var tid utestående skuld. Ränta debiteras från och med utbetalningsdagen. Den räntesats som gäller för lånet är angiven på skuldebrevet. Ränta beräknas efter faktiskt antal dagar, baserat på ett år med 365 dagar.

5 Avgifter, dröjsmålsränta och inkasso

Långivaren äger rätt att ta ut en uppläggningsavgift i enlighet med belopp som framgår på Låneavtalet. Vidare äger Långivaren rätt att ta ut en förvaltningsavgift, fakturaavgift och en påminnelseavgift i enlighet med Låneavtalet. Dessa särskilda avgifter som Låntagaren ska betala enligt Låneavtalet får ändras av Långivaren i den mån Långivarens kostnader för de åtgärder som de särskilda avgifterna avser att täcka har ökat. Om avgift ändras till nackdel för Låntagaren lämnas underrättelse genom särskilt meddelande till Låntagaren eller genom annonsering i dagspressen.

Långivaren får också ta ut avgifter avseende arbete och utlägg för att bevaka och tillvarata sina rättigheter om Låntagaren inte betalar i enlighet med Avtalet. Långivaren lämnar upplysningar om dessa avgifter på förfrågan av Låntagaren.

Om betalning avseende detta lån inte fullgörs på bestämd tid, ska Låntagaren utöver ovan angiven ränta, erlägga en särskild dröjsmålsränta beräknad efter den för lånet gällande räntesatsen med ett tillägg vilket framgår av Låneavtalet eller, när hela lånet förfallit till betalning, en procentenhet på det till betalning förfallna beloppet till dess full betalning sker. Om betalning inte erläggs på förfallodagen kan Eurolimit överlämna fordran till inkassobolag (för närvarande Svea Inkasso AB) för indrivning av fordran, varvid sedvanliga inkassokostnader tillkommer. Dröjsmål vid betalning kan påverka Låntagarens möjlighet att få låna av Eurolimit igen.

6 Betalningsplan

Låntagaren äger rätt att när som helst under lånets löptid, kostnadsfritt, få en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas.

7 Uppsägning

Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning vid tidpunkt som Långivaren bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:

(i) Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio procent av lånesumman.

(ii) Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av lånesumman och dröjsmålet avser två eller flera poster som har förfallit vid olika tidpunkter.

(iii) Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

Vill Långivaren utnyttja sin rättighet enligt denna punkt 7 gäller en uppsägningstid av minst 4 veckor räknat från den tidpunkt då Eurolimit eller dess samarbetspartner skriftligen meddelat Låntagaren om uppsägning. Har Eurolimit krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna 1-3, är Låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om hen före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter och kostnader som förfallit.

Långivaren har alltid rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om Långivaren har anledning att misstänka att Låntagaren använder lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskilt allvarlig brottslighet.

8 Förtidsinlösen

Låntagaren har rätt att återbetala lånet innan lånet förfaller till betalning. Låntagaren skall betala ränta och avgifter för hela den utnyttjade kredittiden, fram till förtidsbetalningen. Låntagaren kan skriftligen snarast efter fakturans förfallodag begära en ränteersättning av Eurolimit. Villkor för en ränteersättning är att lånebeloppet är återbetalt i sin helhet och Eurolimits tillhanda.

9 Force majeure och ansvarsbegränsning

Eurolimit kan inte hållas ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, uppsägningar eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Eurolimit själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för Eurolimit på grund av sådan omständighet som angivits ovan att vidta åtgärd enligt villkoren i detta Avtal, får Eurolimit uppskjuta åtgärden tills hindret har upphört.

Om Eurolimit till följd av omständighet som anges ovan är förhindrad att ta emot betalning har Eurolimit under den tid vilket hindret förelegat rätt till ränta enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Eurolimit ansvarar inte för tjänster som levereras av tredje part, eller av mobiloperatörernas funktionalitet. Eurolimit har rätt att när som helst utan motivering eller meddelande avbryta tjänstens tillgänglighet. Detta innebär att nya låneavtal inte kan ingås och förfallodatum för utelöpande lån påverkas således inte av detta.

10 Ändring av villkoren

Eurolimit har rätt att ändra dessa villkor utan att inhämta Låntagarens godkännande i förväg, förutsatt att förändringen inte är oskälig för Låntagaren. Eurolimit ska underrätta Låntagaren om en ändring av dessa villkor senast en månad innan ändringen träder i kraft. Under sådana omständigheter har Låntagaren rätt att säga upp detta avtal i förtid och endast betala det återstående lånebeloppet (om återbetalningsbeloppet beräknas pro rata i förhållande till låne- och kompensationsbeloppet).

11 Överlåtelse av fordran

Eurolimit har rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sin fordran som grundar sig i detta avtalsförhållande till en tredje part. Parterna binder sig till att följa villkoren i detta avtal. Låntagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt låneavtalet.

12 Meddelande

Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter. Likaledes är Låntagaren skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om väsentliga förändringar i sin ekonomiska ställning. Meddelande som Eurolimit sänder med brev till Låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast 7 dagar efter avsändandet om meddelandet sänts till folkbokföringsadressen eller den av Låntagaren senast meddelade adressen. Har meddelandet sänts genom datakommunikation ska det anses ha nått adressaten omedelbart. Om meddelandet sänts med bud ska det anses ha kommit adressaten till handa vid avlämnandet.

Vad i föregående stycke sagts, ska inte gälla beträffande meddelande för att förhindra preskription.

Alla villkor och informationsmaterial tillhandahålls enbart på svenska samt all kommunikation mellan parterna under avtalstiden sker på svenska.

13 Ångerrätt

Låntagaren har enligt Konsumentkreditlagen (2018:1322) ångerrätt (avbeställningsrätt) avseende det ingångna låneavtalet. Om Låntagaren vill använda sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas Eurolimit inom 14 dagar från tidpunkten då låneavtalet ingicks. Låntagaren skall i sådana fall snarast, och senast inom 30 dagar efter att Låntagaren lämnade eller sände meddelande om att avtalet frånträds, betala tillbaka lånebeloppet i sin helhet samt upplupen ränta på beloppet.
Om ångerrätten utnyttjas har Låntagaren rätt att få erlagda avgifter återbetalda i den utsträckning som följer av 24 §, första stycket, Konsumentkreditlagen (2018:1322).

Ångerrätten av lånet skall göras på ett utav följande sätt:
- Per telefon
- Skriftligen per brev
- Per E-post

Vid utnyttjande av ångerrätten per brev eller E-post behöver Eurolimit följande uppgifter: Låntagarens namn och personnummer
Lånebeloppet
Upplysning om utnyttjande av ångerrätt
Ort och datum
Låntagarens underskrift

Skriftligt meddelande om ångerrätten skall skickas till adress: WS Finance Global AB / Eurolimit.se, Klarabergsgatan 29, 11 121 Stockholm eller med e-post till kundtjanst@eurolimit.se.
Om ångerrätten inte utnyttjas inom angiven tid upphör ångerrätten och låneavtalet anses därmed vara bindande för Låntagaren.
Upprepat utnyttjande av ångerrätten kan leda till att Långivaren kan komma att neka Låntagaren avslå en ansökan om ytterligare krediter i framtiden.

14 Reklamation, klagomål

Låntagaren ska omgående för Långivaren påtala (reklamera) eventuella fel eller brister i utförandet av lämnat uppdrag eller tjänst, eller om Låntagaren anser att Långivaren ej utfört avtalad uppdrag/tjänst.

Klagomål avseende Långivarens produkter och tjänster bör omgående meddelas Långivaren. Om långivaren skulle avvisa låntagarens klagomål, finns möjlighet för låntagaren att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, telefon 08 – 508 860 00, eller allmän domstol. Låntagaren har även möjlighet att diskutera ärendet med Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller konsumentvägledaren i låntagarens hemkommun.

15 Kreditupplysningstjänsten och elektronisk kopia av kreditupplysningar

Eurolimit kan begära en kreditupplysningsrapport om Låntagaren från kreditupplysningstjänster. Kreditupplysningarna tillhandahålls genom kreditupplysningstjänster som har tillstånd av relevanta myndigheter att bedriva kreditupplysningsverksamhet. Eurolimit använder sig av en tredjepartstjänst såsom Instantor AB (www.instantor.se) som är en kontoinformationstjänst. Denna lösning används för en bättre kreditanalys och kundidentifiering vid kreditbedömning och därför behöver Låntagaren godkänna att Eurolimit hämtar kontoutdrag via Instantor AB. Låntagaren har rätt att erhålla en kopia av kreditupplysningsföretagets kreditupplysningar avseende Låntagaren. Utdelningen av kreditupplysningarna sker elektroniskt via en hemsida (minupplysning.se) och inloggningsuppgifterna skickas till Låntagaren per e-post.

Uppgift om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag, m fl. i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Eurolimit har rätt att lämna ut Låntagarens e-postadress till tredje part för att användas för elektronisk rapportering och distribution av kreditupplysningar.

16 Domstol och Lagval

För avtalet och dess villkor samt för marknadsföring av tjänsten tillämpas svensk lag. Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras vid svensk domstol. Om låntagaren inte har hemvist i Sverige ska tvisten avgöras vid Stockholms tingsrätt. Långivaren har även rätt att väcka talan vid domstol i det land låntagaren har sin hemvist.

Annan information

WS Finance Global AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd att bedriva kreditgivning till konsumenter. Tillståndsmyndighet är Finansinspektionen, och tillsynsmyndigheter är Finansinspektionen och Konsumentverket.

Information om hur Långivaren behandlar personuppgifter om Låntagaren beskrivs i Långivarens integritetspolicy [www.eurolimit.se/integritetspolicy].

Kontaktinformation

Vid frågor kring detta avtal eller de lån som Eurolimit erbjuder ska Låntagaren i första hand kontakta kundtjänst genom att sända ett e-post till kundtjanst@eurolimit.se.

Kundtjänst nås även via telefon 08-5092 7933. Öppettider framgår på Långivarens hemsida (www.eurolimit.se).