Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

WS Finance Global AB
Klarabergsgatan 29
111 21 Stockholm
Tel. 08 5092 7933

Kontaktperson i registerärenden

Jamal Hashimi
Klarabergsgatan 29
111 21 Stockholm
Tel. 08 5092 7933
jamal.hashimi@wsfinanceglobal.se

Registrets namn

KUNDREGISTER

Inledning

WS Finance Global AB (”WS” eller ”vi”) är måna om att skydda våra kunders (”du”, ”dina” eller ”registrerad”) personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder personuppgifter, vad vi gör för att skydda dina rättigheter samt hur du kan utöva dina rättigheter.

Grunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter

Grunderna för vår behandling av personuppgifter är fullgörande av avtal, samt att vi har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter på grund av en kundrelation.

Vi utför behandling av personuppgifter med grunden att fullgöra avtal för följande ändamål:

 • leverans av våra produkter och tjänster
 • uppfyllande av våra avtalsenliga och andra löften och skyldigheter
 • administration av kundrelationen

Vi utför behandling av personuppgifter med grunden att vi har ett berättigat intresse för följande ändamål:

 • utveckling av våra produkter och tjänster
 • elektronisk och direkt marknadsföring

Vi kan komma att använda automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering) för att identifiera till exempel personalprofiler, onlinebeteende, ålder och konsumentvanor, förutsatt att vi erhållit ditt samtycke till sådan behandling. Vi använder denna information till exempel i beslutsfattande, inriktad marknadsföring och utveckling av tjänster.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål som vi har samlat in uppgifterna för. Om vi skulle vilja utföra behandling för något annat ändamål än det för vilket vi samlade in uppgifterna så kommer vi att informera dig om detta.

Vilken information behandlar vi?

Vi kan normalt sett komma att behandla följande personuppgifter om dig:

 • Basinformation och kontaktinformation, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer, adress, födelsedatum, personbeteckning, kundnummer, användarnamn och/eller annan identifierande identifikator, kön, modersmål;
 • Information om företaget och företagets kontaktpersoner, (obs. endast om detta är relevant.) till exempel organisationsnummer, bankinformation och kontaktuppgifter till kontaktpersoner;
 • Information om kundrelationen och avtalet, till exempel om tidigare och nuvarande avtal och annan information om kundrelationen;
 • Annan eventuell information som samlats in med ditt samtycke.

Utan nödvändig information kan vi inte tillhandahålla produkten och/eller tjänsten.

Varifrån får vi information?

Vi samlar in personuppgifter från, till exempel, följande källor: från dig själv, befolkningsdataregistret, kreditupplysningsföretag och andra liknande tillförlitliga källor.

För de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy kan personuppgifter också samlas in och uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baserat på information från myndigheter eller andra tredje parter inom ramen för gällande dataskyddslagstiftning. Uppdatering av denna typ av information utförs manuellt eller automatiskt.

Överföring av information

Vi kan komma att överföra din information:

 • till andra enheter inom WS koncern i den mån det är behövligt för att uppfylla ändamålet med personuppgiftsbehandlingen,
 • till våra tjänsteleverantörer som endast får behandla personuppgifterna för vår räkning,
 • i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag,
 • i samband med rättsliga förfaranden, och
 • för att kunna utöva eller försvara våra lagliga rättigheter.

Vi överför inte information utanför EU.

Lagring av uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in eller för den tid som krävs för att skydda våra rättigheter eller så länge som krävs enligt tillämpliga rättsakter. Observera att om samma personuppgifter behandlas för flera ändamål, kommer personuppgifterna att lagras under den längsta lagringsperioden som gäller. Den maximala perioden som gäller är tidsbegränsningen för fordringar som uppstår vid transaktioner, vilket är upp till 10 år från och med dagen för den sista transaktionen eller stängningen av kontot, beroende på vilket som är senast.

Dina rättigheter

Som registrerad har du, i enlighet med dataskyddslagstiftningen, rätt att:

 • när som helst begära information om behandlingen av dina personuppgifter samt ett utdrag över de personuppgifter som vi behandlar om dig,
 • begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade,
 • begära att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas (med reservation för att vissa rättsliga förpliktelser hindrar oss från att omedelbart radera viss information),
 • invända mot behandlingen av personuppgifter (du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, inbegripet profilering i den mån den är kopplad till direkt marknadsföring),
 • när som helst återkalla eller ändra ditt samtycke, i den mån vår behandling baseras på ditt samtycke,
 • för skäl som hänför sig till din specifika situation, göra invändningar mot profilering och annan behandling av personuppgifter avseende dig, när behandlingen av informationen grundar sig på kundrelationen,
 • utöva din rätt till dataportabilitet, under vissa omständigheter, genom att dina personuppgifter som du har försett oss med överförs till en annan personuppgiftsansvarig, och
 • när som helst lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra och komplettera denna integritetspolicy och kan därför då och då uppdatera policyn genom att publicera nya versioner på vår hemsida. Du bör besöka vår hemsida med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med eventuella ändringar. Denna integritetspolicy uppdaterades senast [3.7.2018].

Kontakt

Om du har några frågor angående behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

Vi har utsett en dataskyddsansvarig som du också kan kontakta om samma sak via följande kontaktuppgifter: jamal.hashimi@wsfinanceglobal.se